Είστε εδώ

Νομαρχιακές Επιτροπές

Σε κάθε νομό, εκτός από τους νομούς που εδρεύει το ΤΕΕ ή Περιφερειακό του Τμήμα, λειτουργεί Νομαρχιακή Επιτροπή Τ.Ε.Ε. Η Νομαρχιακή Επιτροπή αποτελείται από πέντε μέλη που εκλέγονται από την Αντιπροσωπεία του Περιφερειακού Τμήματος και  που έχουν είτε κατοικία είτε επαγγελματική εγκατάσταση στο νομό. Οι Νομαρχιακές Επιτροπές Τ.Ε.Ε:

  • Επεξεργάζονται θέματα αποκλειστικά νομαρχιακού ενδιαφέροντος και εισηγούνται σχετικά στην Αντιπροσωπεία που τις έχει ορίσει ή την αντίστοιχη Διοικούσα Επιτροπή. Μπορούν επίσης να κάνουν προτάσεις και για γενικότερα θέματα.
  • Ορίζουν τους εκπροσώπους του ΤΕΕ σε Επιτροπές ή άλλα όργανα νομαρχιακού επιπέδου με εισήγηση στην ΔΕ του Τμήματος.
  • Εκφράζουν τις απόψεις του ΤΕΕ σε νομαρχιακό επίπεδο πάντα μέσα στα πλαίσια των γενικών κατευθύνσεων της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ ή του αντίστοιχου οργάνου του Περιφερειακού Τμήματος.