Είστε εδώ

Μόνιμες Επιτροπές

Οι Μόνιμες Επιτροπές του ΤΕΕ είναι όργανα με εισηγητικό και γνωμοδοτικό χαρακτήρα για τα θέματα που παραπέμπονται σ΄ αυτές. Στις Μόνιμες Επιτροπές συμμετέχουν μέλη των Επιστημονικών Επιτροπών Ειδικοτήτων και λοιπά μέλη της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ καθώς και άλλα μέλη του ΤΕΕ.. Οταν παρίσταται ανάγκη συγκροτούνται έκτακτες Επιτροπές για εξέταση ειδικών θεμάτων για την εκτέλεση συγκεκριμένου κάθε φορά επιστημονικού έργου, στις οποίες εκτός από τα παραπάνω μέλη μπορεί να συμμετέχουν και επιστήμονες άλλων ειδικοτήτων που δεν είναι μέλη του ΤΕΕ. Το έργο των έκτακτων επιτροπών κατευθύνεται από τις συγγενέστερες ως προς το αντικείμενό τους μόνιμες επιτροπές ή Επιστημονικές Επιτροπές Ειδικοτήτων ή και απευθείας από τη Διοικούσα Επιτροπή. Ο αριθμός και το αντικείμενο των μόνιμων επιτροπών καθορίζεται από την Αντιπροσωπεία, ενώ η σύσταση και συγκρότηση των επιτροπών αυτών γίνεται με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής, που δημοσιεύεται στο Ενημερωτικό Δελτίο του ΤΕΕ. Οι εισηγήσεις και γνωμοδοτήσεις των μόνιμων και έκτακτων επιτροπών υποβάλλονται στα αρμόδια όργανα του ΤΕΕ, που αποφασίζουν για τη δημόσια ανακοίνωση των συμπερασμάτων, όταν συντρέχει τέτοια περίπτωση.