Είστε εδώ

ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΠΟΛΗΣ ΛΑΜΙΑΣ

Ημερομηνία: 
Πέμπτη, 11 Μάιος, 2017 - 10:00

Φορέας: Δήμος Λαμιέων Δ/νση Υποδομών & Τεχνικών Έργων

Προυπολογισμός: 300.000,00 ευρώ με το ΦΠΑ

Πληροφορίες: Γραφείο Δ/νσης Τεχνικών Έργων, τηλέφωνο: 22310-20424, fax 22310-22465

ΑΔΑ: ΩΛΙΤΩΛΚ-ΜΩΚ

ΑΔΑΜ: 17PROC006045785