Είστε εδώ

Αιτήσεις για σύνταξη καταλόγων εκπροσώπων του ΤΕΕ σε επιτροπές έργων και μελετών έτους 2021

Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ανατολικής Στερεάς σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221, παρ. 8 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α’/8.8.2016), όπως ισχύει, δημιουργεί Κατάλογο Μελών του για το  έτος 2021 από τον οποίο θα ορίζονται, μετά από δημόσια κλήρωση, οι εκπρόσωποί του σε Επιτροπές διαγωνισμών Έργων.

Επιπλέον το Τεχνικό Επιμελητήριο Ανατολικής Στερεάς σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221, παρ. 9 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α’/8.8.2016), όπως ισχύει, δημιουργεί Κατάλογο Μελών του ανά κατηγορία κύριας μελέτης για το έτος 2021 από τον οποίο θα ορίζονται, μετά από δημόσια κλήρωση, οι εκπρόσωποί του σε Επιτροπές για την ανάθεση μελετών, παροχής υπηρεσιών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών.

Καλούνται τα ενδιαφερόμενα Τακτικά Μέλη, Ιδιώτες Διπλωματούχοι Μηχανικοί όλων των Ειδικοτήτων, να υποβάλουν τις σχετικές Αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύνταξη των παραπάνω Καταλόγων, συμπληρώνοντας τα στοιχεία που ζητούνται στα ΝΕΑ ΕΝΤΥΠΑ που επισυνάπτονται.

Διευκρινίζεται ότι, όσοι μετείχαν ήδη στους Καταλόγους των εκπροσώπων τα προηγούμενα έτη και επιθυμούν να επικαιροποιήσουν τη συμμετοχή τους, θα πρέπει να υποβάλουν εκ νέου αίτηση χρησιμοποιώντας τα ΝΕΑ ΕΝΤΥΠΑ ώστε να συμπεριληφθούν στους καταλόγους για το έτος 2021.

Στο πλαίσιο της συμμόρφωσης του ΤΕΕ με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων ΕΕ 2016/679 και την εν ισχύ εθνική Νομοθεσία, όπως αυτά εκάστοτε τροποποιούνται, όσα Μέλη δεν υποβάλλουν εκ νέου αίτηση δεν θα συμπεριληφθούν πλέον στους Καταλόγους για το έτος 2021.

Προθεσμία υποβολής: μέχρι Τετάρτη 25/11/2020 στο φαξ 2231027026 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση tee_lamia@tee.gr.

Αίτηση για εκπροσώπους_Έργα 2021

Αίτηση για εκπροσώπους_Μελέτες 2021